Последни вести

 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 5/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 5/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 4/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО/ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 4/2019 – 8/16 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 3/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АВГУСТ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА ДОНАЦИИТЕ И СПОНЗОРСТВАТА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ И СТРАНСКИТЕ ДОНАЦИИ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРАКТИКАНТСТВО-ПРАВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРИМЕР НА АКТ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 2/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • НАШ СТАВ ВО ВРСКА СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО И БАРАЊЕТО ОД СТРАНА НА ИСОС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ СО СПРЕЧУВАЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕТО ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ЗАГУБА (ДД-01)

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И ДАНОКОТ НА ВКУПЕН ПРИХОД ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СЕРТИФИКАТОТ "ДОВЕРЛИВО"

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2019 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...
 • ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА НА КОИ РАБОТНИОТ ОДНОС ИМ ПРЕСТАНАЛ ПО ОСНОВ НА СТЕЧАЈ, ЛИКВИДАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД КПУ 2/2018 ЗА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРИМЕР НА ПРОГРАМА ЗА ЕФИКАСНО НАМАЛУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ИДЕНТИФИКУВАНИОТ РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/3) ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/2) НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • СЕ ПРОДОЛЖУВА ПРИМЕНАТА НА ПОВЛАСТЕНАТА ДАНОЧНА СТАПКА ПРИ ПРВИОТ ПРОМЕТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ТЕЧАТ РОКОВИТЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИТЕ, ДЕЈСТВИЈАТА И ПОСТАПКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ДИВИДЕНДИ - ПРАВЕН, СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...