Последни вести

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРИМЕР НА АКТ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 2/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2019 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

НАШ СТАВ ВО ВРСКА СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО И БАРАЊЕТО ОД СТРАНА НА ИСОС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ СО СПРЕЧУВАЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕТО ТЕРОРИЗАМ

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

Прочитај повеќе...

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ЗАГУБА (ДД-01)

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И ДАНОКОТ НА ВКУПЕН ПРИХОД ЗА 2018 ГОДИНА

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СЕРТИФИКАТОТ "ДОВЕРЛИВО"

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2019 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2018 ГОДИНА

Прочитај повеќе...

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА НА КОИ РАБОТНИОТ ОДНОС ИМ ПРЕСТАНАЛ ПО ОСНОВ НА СТЕЧАЈ, ЛИКВИДАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД КПУ 2/2018 ЗА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ПРИМЕР НА ПРОГРАМА ЗА ЕФИКАСНО НАМАЛУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ИДЕНТИФИКУВАНИОТ РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/3) ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2018 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/2) НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2018 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

СЕ ПРОДОЛЖУВА ПРИМЕНАТА НА ПОВЛАСТЕНАТА ДАНОЧНА СТАПКА ПРИ ПРВИОТ ПРОМЕТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ТЕЧАТ РОКОВИТЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИТЕ, ДЕЈСТВИЈАТА И ПОСТАПКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

ДИВИДЕНДИ - ПРАВЕН, СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН

Прочитај повеќе...
Погледни текст...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2018 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...